Rats by Blek le Rat

 

 

 

Lần đầu tiên ông phát hiện ra nghệ thuật graffiti là vào năm 1971 ở New York, nhưng đã không khởi nghiệp riêng của mình cho đến mười năm sau ở Paris. Lấy cảm hứng từ chân dung Mussolini vẽ nổi ông nhìn thấy giữa một vài thứ tàn tích của Thế chiến thứ II trong cuộc du lịch đến Italy, Blek le Rat đã tạo ra một bản vẽ nổi về hình bóng kích thước cuộc đời của một con chuột đang chạy trên đường phố. Ông vẽ con chuột trong hai năm, và nhanh chóng được thừa nhận trên khắp Paris. Sự thay đổi này đánh dấu một bước đột phá phi thường từ sự thống trị của phong cách graffiti New York. Phương pháp sáng tạo nghệ thuật đường phố của ông đã thay đổi bộ mặt của graffiti và vẫn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến các nghệ sĩ trên khắp thế giới, từ Shepard Fairey và Banksy, đến JayBadbc và Oseas Duarte đến [các] nghệ sĩ trẻ dùng hồ bột mì để dán tác phẩm quanh thị trấn.
https://www.escapeintolife.com/artist-watch/blek-le-rat/

He was first exposed to graffiti in 1971 in New York, but didn’t start making his own until ten years later in Paris. Inspired by a stenciled portrait he saw of Mussolini amongst some WWII ruins during a trip to Italy, he created a stencil of a life size silhouette of a rat running along the streets. He stenciled the rat for two years and quickly became recognized around Paris. This change marked a monumental break from the dominance of New York’s graffiti style. His method of creating street art changed the face of graffiti and still continues to greatly influence artists around the world; from Shepard Fairey and Banksy, to JayBadbc and Oseas Duarte to the young artist wheat pasting work around town.
https://www.escapeintolife.com/artist-watch/blek-le-rat/

 

XEM THÊM:

Blek le Rat (French, b. 1952) is the pseudonym of the pioneering stencil-graffiti artist Xavier Prou. He started out spraying his iconic small rats around the streets of Paris in 1981, eventually progressing to larger stencilled figures and expanding his work around the world. The artist has said that he identifies with rats because their association with invasion and disease was similar to the impression that many people had of street art/ Blek le Rat là bút danh của nghệ sĩ vẽ tranh tường tiên phong Xavier Prou người Pháp. Ông bắt đầu phun ra những con chuột nhỏ mang tính biểu tượng của mình trên đường phố Paris vào năm 1981, cuối cùng tiến tới những hình ảnh to lớn hơn và mở rộng tác phẩm của ông trên khắp thế giới. Nghệ sĩ đã nói rằng ông đồng hóa [hiện thực đã nhìn thấy] với chuột bỡi vì mối liên hệ của chúng với sự xâm chiếm và bệnh tật là tương tự với ấn tượng về nghệ thuật đường phố của nhiều người/https://cdn.shopify.com/…/spray-paint-on-canvas-blek-le…